Национална програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради

 

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

 

 • Допустими за финансиране през 2016 г. са и:

-       многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - на три или повече етажа, от минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

-       многофамилни жилищни сгради (масивни сгради), проектирани преди
26 април 1999 г., на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

 

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1:

Домоуправителите попълват т.нар. домова книга, в която се нанася информация за собствениците на жилища и живущите в сградата, квадратура на жилищата, гаражи, тавански помещения, процентът на идеалните части от общите части, които притежава всеки един от собствениците. Домовата книга следва да бъде заверена в общината, съгласно изискванията на Закона за етажната собственост.

 Стъпка 2:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост. За целта се поставя покана на входа/те на жилищната сграда са свикване на Общо събрание на собствениците за учредяване на сдружението. Поканата се поставя минимум 7 дни преди определената дата за провеждане на Общото събрание. Съставя се протокол от залепване на поканата. Поканата и Протокола се попълват съгласно утвърдени образци по програмата

Стъпка 3:

На Общо събрание на собствениците трябва да присъстват собственици, притежаващи не по-малко от 67 на сто идеални  части от общите части на сградата. Вземат се решения за учредяване на сдружението, одобряване на текста на Споразумението, за наименование на сдружението, за председател, управителен и контролен съвет, за преразпределение на идеалните части (при необходимост).  Протоколът и Споразумението се попълват съгласно утвърден образец

Заб. В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подават ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 4:

В 14-дневен срок създаденото Сдружение на собствениците се регистрира в общината, чрез попълване на Заявление по образец, както и прилагане на заверени копия на учредителния протокол, споразумението, списък на собствениците, нотариално заверен образец от подписа на представляващия Сдружението. Общината вписва Сдружението на собствениците в публичен регистър и издава на сдружението Удостоверение за регистрация. Всички изброени документи се попълват съгласно утвърдени по програмата образци.

Стъпка 5:

Избраният Председател на Сдружението на собствениците регистрира сдружението в регистър БУЛСТАТ.

Стъпка 6:

Управителният съвет насрочва свикване на Общо събрание на вече регистрираното Сдружение на собственици. За целта се поставя Покана, поставена минимум 7 дни преди определената дата за провеждане на събранието. Съставя се протокол от залепване на поканата. Общото събрание трябва да вземе изискуемите задължителни решения - за кандидатстване за саниране по програмата, за осигуряване на достъп по график от всички собственици до жилищата по време на санирането, за съгласие за изпълнение на предложените мерки от техническото и енергийно обследване, за определяне на техническо лице. Всички изброени документи се попълват съгласно утвърдените образци по програмата

Стъпка 7:

Сдружението подава в общината Заявление за интерес и финансова помощ, като към него се прилагат удостоверението от БУЛСТАТ, документите от второто събрание на Сдружението, декларации от собственици, които не са членове на Сдружението, че са съгласни с обновяването и ще осигурят ще осигурят достъп до притежаваните от тях обекти в сградата по график. За обекти в сградата в които се осъществява стопанска дейност се изисква представяне на Декларация за минимални помощи, попълнена от собственика. Всички изброени документи се попълват съгласно утвърдените образци по програмата

Стъпка 8:

Общината приема Заявленията за интерес и финансова помощ, извършва проверка на документите, оценка, одобрение/отхвърляне. Съгласно изискванията на Националната програма при оценката да кандидатстващите сдружения, сградите следва да се приоритизират, като се даде предимство за най-старите и големи панелни сгради, сгради с доказани сериозни конструктивни проблеми, застрашаващи живота на живущите в тях. Също така е необходимо да се търси компактен ефект от дейностите - например насочване към целева група сгради в определени квартали, и др. С одобрените от общината сгради се сключва Договор, чрез който сдружението предоставя права на кмета на общината да го представлява, избере изпълнители на дейностите, подготви и извърши всички плащания и т.н.

 Стъпка 9:

Общината подава документите на одобрените от нея сгради към Областния управител и Българската банка за развитие. Съгласно указанията на Министерство на регионалното развитие към м.септември 2016г., за тези одобрени от общината сгради до края на 2016г. , може да се премине към финансиране през 2017г. след като:

-  бъдат приключени дейностите по всички сгради със сключени договори за целево финансиране през 2015 г., и

- при наличен финансов ресурс по Програмата.

Съобразно разполагаемия финансов ресурс ще се финансират приоритетно първо по-големите многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с над 36 самостоятелни обекта, а след това тези с под 36 самостоятелни обекта, и накрая всички останали сгради.

За да бъде окончателно отпуснато финансиране за саниране на дадена сграда, трябва да се сключи тристранен договор между общината, областния управител (като представител на държавата) и Българска банка за развитие. Едва тогава може да се пристъпи към провеждане на процедури за избор на фирми, които да извършат техническо и енергийно обследване на сградата, проектиране, строителство, строителен надзор.

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА

Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:

 • Извършване    на           техническо (конструктивно)   обследване      и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на              обследване      за енергийна   ефективност    от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и               изпълнение на строително-монтажни работи;
 • ·         Строителен и авторски надзор.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:

-  топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.), о ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,

- изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели,

- ремонт на електроинсталация в общите части на сградата, о енергоефекгивни мерки в асансьорите.

 

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асансьори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.

 


АКТУАЛНИ УКАЗАНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ПО ПРОГРАМАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ от сайта на МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР на подадените заявления за интерес и финансова помощ (ЗИФП) и сключените договори по Националната програма