Енергийна ефективност

  

 

 

 Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020

 

В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се предоставя финансова помощ на общините – конкретни бенефициенти за подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради, чиито собственици трябва да са регистрирали сдружения на собствениците (СС) по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Сградите следва да са в рамките на строителните граници на 39-те града от 1-во до 3-то ниво, съгласно НКПР на България за периода 2013-2025 г.

Помощ и подкрепа за енергийно обновяване могат да получат многофамилни жилищни сгради в съответствие с определени критерии за допустимост. СС кандидатстват пред общината, като подават заявления за кандидатстване, а критериите за подбор предвиждат сградите, които отговарят на изискванията, да получат 100% безвъзмездна финансова помощ и организационна подкрепа за изпълнение на обновяване за енергийна ефективност.

Сдруженията на собствениците се създават по реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС. За целите на мярката не са допустими сдружения, създадени с цел и осъществяващи друга дейност, в т.ч. и по чл. 25, ал. 2 от ЗУЕС, включително стопански дейности, като отдаване под наем на общи части. Сдруженията на собствениците:

 • подават заявления за кандидатстване в общината;
 • сключват договор със съответната община;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.

 Собствениците на многофамилни жилищни сгради, които попадат извън обхвата на Закона за управление на етажната собственост и се управляват по реда на Закона за собствеността взимат необходимите решения по реда на чл. 32 от Закона за собствеността, след което:

 • подават заявления за кандидатстване в общината;
 • сключват договор със съответната община;
 • осъществяват контрол върху изпълнението на обновяването за енергийна ефективност в съответната многофамилна жилищна сграда чрез упълномощено техническо лице или представляващия сдружението.”

Външни изпълнители избират се от общините при условията и по реда на ЗОП.

Избраните изпълнители трябва да покрият следните дейности:

 • изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ;
 • изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
 • изготвяне на технически/работни проекти и осъществяване на авторски надзор;
 • изпълнение на СМР;
 • извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, ако се изисква;
 • упражняване на строителен надзор, ако се изисква.

ДОПУСТИМИ ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ СА:

 • многофамилни жилищни сгради, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
 • многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта включително с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 39-те града от 1-во до 3-то йерархично ниво, които са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 Жилищна сграда е сграда, предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60% от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища (съгласно § 5, т. 29 от допълнителните разпоредби на ЗУТ).

Многофамилна жилищна сграда е жилищна сграда, която включва минимум два самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

При наличие на свързано строителство, а именно няколко блок-секции или сгради (блокове), които са свързани помежду си, т.е. не са отдалечени една от друга и образуват общ архитектурен ансамбъл, следва групата от блок-секции/сгради да кандидатства заедно при спазване на изискванията за брой самостоятелни обекти.

Общият размер на средствата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е в съответствие с бюджета на одобреното от Междинното звено проектно предложение. Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Сградите, които отговарят на условията за допустимост, следва да бъдат избрани за енергийно обновяване, ако изпълняват следните условия:

 • заявление за кандидатстване е подадено за цялата сграда;
 • регистрирано e СС за всяка блок-секция в сградата/на цялата сграда при условията и реда на чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС и са взети всички изискуеми решения в съответствие с изискванията на закона и тези указания – вписване на сдружението в публичния регистър на съответната община (съгласно ЗУЕС), в регистър БУЛСТАТ и наличие на протокол от общото събрание;
 • сградата е допустима съгласно критериите за допустимост – т. 5.3. от настоящите указания;
 • с изпълнение на енергоспестяващите мерки сградата ще достигне най-малко клас на енергопотребление „С“;
 • има съгласие на всички ССО, които използват самостоятелните обекти или части от тях за извършване на стопанска дейност, както и за отдаване под наем или извършване на дейност от търговци и/или лица със свободни професии за стопанска дейност, за получаване на минимална помощ съгласно механизма за минимални помощи, както и за заплащане на съответните разходи, когато това е приложимо (включително попълване на съответните декларации).
 • има съгласие на собствениците за осигуряване на достъп до всички самостоятелни обекти – това се отразява от членовете на СС в протокола от общото събрание на СС; собствениците, които не членуват в сдружението, попълват декларации за осигуряване на достъп по образец (приложение № 12).

 

При наличие на възможност при подбора на обектите на интервенция общината ще приоритизира жилищните сгради, с обновяването на които ще се постигнат най-големи енергийни спестявания.

ВАЖНО!

По програмата могат да бъдат обновени единствено цели сгради. Сдруженията на собствениците подават заявление за обновяване на цялата сграда.

 

УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА СС В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

За целите на обновяването е необходимо да се регистрира едно СС за тази част от сградата, която представлява блок-секция, независимо от броя на входовете в нея или за цялата сграда. Избраният управителен съвет действа от името на всички собственици в блок-секцията/сградата.

При вече регистрирано сдружение за управление на някой от входовете, при наличие на повече от един вход в блок-секцията/сградата, следва да се регистрира СС по силата на ново учредително събрание. Пререгистрацията на сдружението следва да отчита всички изисквания на ЗУЕС и на тези указания.

Учредяване и регистриране на СС се извършва по реда на раздел III от ЗУЕС. В Споразумението за създаване на сдружение (приложение № 5 по образец), следва да се посочи предметът на дейност на сдружението (в конкретния случай по чл. 25, ал. 1 от ЗУЕС): “За усвояване на средства от фондовете на Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии и/или използване на собствени средства с цел ремонт и обновяване на сгради в режим на етажна собственост собствениците могат да учредяват сдружение.“.

В случай че сградата се състои от блок-секции, СС може да се създаде отделно за всяка блок-секция. Сдружението се създава от собственици, представляващи не по-малко от 67% идеални части от идеалните части на собствениците от общите части в сградата/блок-секцията. Когато сборът от процентите на идеалните части на собствениците от общите части в сградата не е равен на 100, се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 5 и 6 от ЗУЕС.

По отношение на срока, за който се създава СС: следва да се обърне внимание на разпоредбата на чл. 28, ал. 2 от ЗУЕС – когато сдружението има предмет на дейност по чл. 25, ал. 1, то се учредява за неопределен срок.

Сдружението, получило помощ за енергийно обновяване по проекта, може да се прекрати с решение на общото събрание след изтичане на гаранционните срокове за извършените СМР, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент) по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020.

В Споразумението за създаване на сдружение задължително се отразяват разпоредбите на чл. 30, ал. 2: „Собственик не може да прекрати членството си в сдружението при одобрен проект на етажната собственост за усвояване на средства от Европейския съюз и/или от държавния или общинския бюджет, безвъзмездна помощ и субсидии или собствени средства за обновяване на сградата или части от нея.” и чл. 30, ал. 3: „Членството в сдружението може да се прекрати след изтичане на гаранционните срокове за извършените строителни и монтажни по проекта по ал. 2, но не по-рано от 5 години от приключването на проекта (крайното плащане към общината-конкретен бенефициент), както и посочените като задължителни разпоредби в образеца на споразумение.

След учредяване на СС в 14-дневен срок от провеждането на учредителното събрание, по реда, предвиден в закона, се извършва регистрацията на СС в общината. Общинските власти вписват СС в публичен регистър и издават на сдружението Удостоверение за регистрация, копие от което се прилага към заявлението за кандидатстване.

СС се вписва в регистър БУЛСТАТ (чл. 25 ал. 5 от ЗУЕС). Копие от регистрацията по БУЛСТАТ се прилага към заявлението за кандидатстване.

При необходимост и поискване от етажната собственост общината оказва подкрепа за учредяване и регистриране на сдружение и за оформяне на юридическите аспекти на взаимоотношения между собствениците.

ВАЖНО!

Споразумението за създаване на СС не поражда други права и задължения за членовете на Сдружението, освен конкретния предмет на дейност – получаване на безвъзмездна финансова помощ по проекта.

  

СС заявяват интерес пред общината чрез заявление за кандидатстване/заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) (приложение № 6 – образец) за участие в проекта на базата на постигнато 67 % съгласие (изчислено съгласно ЗУЕС). ЗИФП се комплектуват и подават в общината.

Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на СС от обновяване за енергийна ефективност. ЗИФП съдържа волеизявление на СС и се подписва от представляващия сдружението. В случай че сградата се състои от няколко секции, съответно в нея е регистрирано повече от едно СС, заявлението се подписва от представителите на всички сдружения в сградата. Заявлението съдържа следните приложения:

Справка за ССО по образец – приложение № 7 – попълва се за цялата сграда общо и се подписва от представителите на всички СС в сградата;

Удостоверение за вписване в регистър БУЛСТАТ – копие, заверено „Вярно с оригинала“ – за всяко СС;

Покана за провеждане на общо събрание на СС по образец – приложение № 8 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

Протокол за поставяне на поканата по образец – приложение № 9 – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

Протокол от общото събрание на СС по образец – приложение № 10, съдържащ решения съгласно настоящите указания – копие, заверено „Вярно с оригинала“;

Покана за провеждане на общо събрание на собствениците по образец приложение № 13, Протокол за поставяне на поканата по образец приложение № 14, Протокол от общото събрание на собствениците (етажната собственост) – приложение № 15, съдържащ решения съгласно указанията – копие, заверено „Вярно с оригинала“, ако е приложимо;

Друго (описва се).

В протокола задължително се вписват датата и мястото на провеждането на общото събрание, дневният ред, явилите се лица и идеалните части от етажната собственост, които те представляват, същността на изявленията, направените предложения и приетите решения. Извършва се нотариална заверка на подписа на Управителя.

 

Оценка на ЗИФП

След получено ЗИФП общината проверява подадените документи и извършва оценка на всеки кандидат. За отстраняване на пропуски може да бъде изисквана допълнителна информация и/или документи. СС, подали ЗИФП, съдържащо пълния изискуем пакет от документи, и отговарящи на изискванията, получават положителна оценка.

Получилите положителна оценка следва да бъдат уведомени от общината за това писмено. СС, чиито заявления не получат положителна оценка, също следва да бъдат уведомени писмено за причините. По преценка на общината е допустимо повторно подаване на заявление от една и съща сграда.

 Общината следва да създаде на своята територия процедура за извършване на оценка на подадените заявления и сроковете, в които тя ще се извършва. Процедурата следва задължително да предвижда поддържане и съхранение на база данни за всяко индивидуално заявление, включително документиране на оценката и резултатите от нея, кореспонденция с кандидата и т.н.

Сключване на договор и финансиране на дейностите

СС, чиито заявления са одобрени, следва да бъдат поканени от общината да сключат договор по образец (приложение №11). В случаите на повече от едно сдружение в сградата договорът се подписва от представителите на всички сдружения.

С договора СС дава мандат на общината в лицето на кмета да извърши действия по осигуряването на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването. С договора се цели правно да се ангажира СС предвид разходването на публичен ресурс, от една страна, а от друга – да се урегулират отношенията. Договорът съдържа условията за предоставяне на услуги за енергийно обновяване и определя права и задължения на страните.

След сключването на договори между СС и общината последната следва да стартира изготвянето на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 – 5) и ал. 2 от ЗУТ, и обследвания за енергийна ефективност на допустимите сгради. Техническите и енергийните обследвания на конкретните сгради се представят към проектното предложение, с което общината ще кандидатства за енергийно обновяване по Приоритетна ос 1 на ОПРР. Резултатите от обследванията ще послужат за изготвяне на инвестиционни проекти и определяне на конкретния размер на необходимите инвестиции за всяка сграда.

 

За контакти и допълнителна информация:

1.инж.Петър Мутафчиев – директор Дирекция „Устройство на територията“ тел: 088 800 60 80; ет. 1, стая №103;

2.инж.Иван Стефанов – гл.спец „Благоустрояване“, тел 088 800 60 80; ет. 1, стая №104;

Подробни указания и образци на документи за кандидатстване можете да изтеглите – от тук: http://ee.gotsedelchev.bg/index.php?pg=244&tp=ef

 

ВАЖНО!

В случай на вече регистрирано СС по НПЕЕМЖС, което е подало документите и е одобрено от общината, СС не е необходимо отново да изготвя документи, тъй като образците по двете програми са изцяло унифицирани по отношение на съдържанието!